image001.png
ArsAugustaLOGO Grau.png
euroregion-neisse-nisa-nysa.jpg.png
plsn-de-rgb.jpg
Das Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und des Staatshaushalts im Rahmen des Fonds für Kleinprojekte Interreg Polen - Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.

Projekt INTERREG Polen Sachsen:

In einem grenzüberschreitenden Rhythmus | polnisch - sächsische Musikworkshops

W RYTMIE TRANSGRANICZNYM - polsko- saksońskie warsztaty muzyczne

Regulamin

Projekt zakłada organizację i przeprowadzenie wakacyjnych polsko - niemieckich warsztatów muzycznych w Bolesławcu dla 15 uczestników z Polski i 15 uczestników   z Niemiec, zakończonych koncertem Po warsztatach uczestnicy spotkają się jeszcze 3 krotnie i są zobowiązani do realizacji koncertów  po obu stronach granicy ( w : Görlitz, Żeliszowie oraz scena plenerowa Bolesławieckiego Święta Ceramiki w Bolesławcu). 

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w warsztatach polegających  na przeprowadzeniu warsztatów muzycznych (dalej: Warsztaty).

1.2. Warsztaty odbywają  się w budynkach Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu 

1.3. Warsztaty odbywają się w dniach od 3 do 10 lipca  2021 r.

1.4.Organizatorem Warsztatów jest Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki ul.pl. Piłsudskiego 1c,(dalej Bok-Mcc)

1.5. Program Warsztatów stanowi załącznik nr1 do Regulaminu.

1.6. Uczestnictwo w Warsztatach jest bezpłatne 

1.7. Organizator zapewnia jeden posiłek.

 2. Zgłoszenie udziału w Warsztatach

2.1. Zgłoszenia do udziału w Warsztatach rozpoczynają się w dniu 28 maja 2021 r.  i kończą się dnia 25 czerwca 2021. Ilość miejsc jest ograniczona.

2.2. Uczestnikiem Warsztatów może być osoba fizyczna, w przedziale wiekowym od 15 do 26 lat.

2.3. Osoba, która chce uczestniczyć w Warsztatach (dalej: "Uczestnik") jest zobowiązana dokonać zgłoszenia zgodnie z poniższymi warunkami: 

a) wydrukować i czytelnie wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:https:// www.bok.boleslawiec.pl a następnie przesłać podpisany egzemplarz na adres mailowy: teatr@bok.boleslawiec.pl

b) przesłać nagranie utworu (utwór musi być nagrany telefonem  lub kamerą bez żadnych poprawek) dla danej klasy: klasy instrumentalne: klawisze, dęte, smyki (skrzypce), perkusja, gitara basowa, strunowe oraz klasy: wokalna.     

na adres mailowy: teatr@bok.boleslawiec.pl;

c)  zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptować Regulamin, składając na formularzu oświadczenie

2.4. Organizator decyduje o zakwalifikowaniu Uczestnika na Warsztaty. Uczestnik będzie mógł uczestniczyć w Warsztatach po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora. 

2.5. Nie należy dokonywać zgłoszeń jeżeli na stronie Organizatora lub w wysłanym mailingu pojawi się informacja o zamknięciu grupy warsztatowej (nie dotyczy osób, które zgodnie z pkt 2.4 otrzymały maila z informacją o zakwalifikowaniu na Warsztaty).

2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości miejsc w grupie lub zamknięcia listy uczestników Warsztatów w wybranym przez siebie momencie. W przypadku małej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów. Uczestnicy otrzymają informację pocztą elektroniczną.

2.9. Organizator ma prawo odmówić udziału uczestnika w Warsztatach w przypadku: 

2.9.1. niedopełnienia warunków formalnych zgłoszenia określonych w niniejszym Regulaminie,

2.9.2. wyczerpaniu wolnych miejsc, o czym niezwłocznie powiadomi osobę dokonującą zgłoszenia.

 

 

3. Zasady uczestnictwa w Warsztatach

3.1. Uczestnik Warsztatów jest zobligowany do stawienia się w Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1C, 59-700 Bolesławiec, w dniu Warsztatów co najmniej na 15 min. przed ich rozpoczęciem,

Aby zgłosić się do biura organizacyjnego i dopełnić pełnej procedury rejestracji na Warsztaty.

3.2. Każda z osób uczestniczących w Warsztatach jest odpowiedzialna                           za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez:1.udział w wywiadzie,                          w szczególności o braku występowania objawów wskazujących na chorobę zakaźną u siebie, odbywaniu obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, zamieszkiwaniu z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie oraz o braku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji poprzez wypełnienie oświadczenia według formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem Warsztatów, oraz aktualizacja udzielonych informacji; 

1. rezygnację z udziału w wyznaczonych zajęciach artystycznych                                w przypadku pojawienia się symptomów choroby wirusowej, tj. w stanie podwyższonej temperatury ciała(powyżej37,4C), z objawami kaszlu, kataru, dusznością, bóle mięśni, silnym ogólnym słabieniem lub innymi charakterystycznymi dla infekcji wirusowych, przy czym rezygnacja wymaga uprzedniego powiadomienia osoby odpowiedzialnej za koordynację Warsztatów pocztą elektroniczną:  teatr@bok.bolesławiec.pl 

2. niezwłoczne poinformowanie osoby odpowiedzialnej za koordynację Warsztatów wskazaną odpowiednio w punkcie.

3.2.1. powyżej o pojawieniu się u siebie lub innej osoby uczestniczącej         w Warsztatach symptomów choroby wirusowej; 

4. częste mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund, co najmniej każdorazowo po przyjściu do siedziby BOK-MCC oraz bezpośrednio przed rozpoczęciem Warsztatów, również po przerwie; 

5. dezynfekowanie rąk płynami/żelami, zabezpieczonymi na specjalnych stanowiskach, co najmniej każdorazowo po przyjściu do siedziby BOK-MCC                 przed każdorazowym wejściem do pomieszczeń, w których odbywają się Warsztaty oraz okresowo podczas Warsztatów;

6. przestrzeganie zasad dystansu społecznego (utrzymywanie stosownego odstępu -co najmniej 1,5m), jeżeli jest to możliwe ze względu na charakter wykonywanych zadań;

7. ograniczanie kontaktu fizycznego (unikanie uścisków, podawania ręki, etc.);

8. poddawanie się codziennym pomiarom temperatury bez dotykowym termometrem, każdorazowo po przybyciu do siedziby Bok-Mcc przez upoważnioną osobę (dopuszczalna temperatura to 37,4 stopni C) - osoby                        z temp. powyżej 37,4 stopni C nie zostaną dopuszczone do udziału w zajęciach artystycznych, o czym zostaną niezwłocznie powiadomione osoby odpowiedzialne za koordynację Warsztatów wskazaną w punkcie 1);

9. wyrzucania środków ochrony jednorazowe typu: maseczki, rękawiczki                      do oznaczonego kosza na śmieci;

10. przychodzenie do siedziby Bok-Mcc zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, bez osób towarzyszących;

11. opuszczenie siedziby Bok-Mcc niezwłocznie po zakończeniu Warsztatów; 12. stosowanie się do poleceń osób z ramienia Bok-Mcc. 

3.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestnika.

3.5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe                    i inne mienie Uczestnika, które może zostać zagubione, zniszczone lub skradzione.

3.6.Uczestnik nie może:

3.6.1. filmować, nagrywać ani fotografować Warsztatów bez zgody prowadzącego;  

3.6.2. pozostawać w czasie Warsztatu pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych;

3.6.3. wnosić na salę jedzenia.

3.7. W celu zapewnienia jak najlepszych świadczonych usług                           i maksymalnego bezpieczeństwa uczestników Warsztatów Bok-Mcc prowadzi listy obecności uczestników Warsztatów. Obecność należy zgłosić osobiście, każdorazowo przed rozpoczęciem  Warsztatów na portierni.

3.8. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania praw i godności przedstawicieli Bok-Mcc i innych uczestników Warsztatów.

3.9.  Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Warsztatów Uczestnika, który:

3.9.1.naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu,

3.9.2.będzie zakłócał przebieg Warsztatów;

3.9.3.będzie postępował sprzecznie z poleceniami przedstawicieli Organizatora.

4. Wizerunek i prawa do artystycznego wykonania 

4.1.Organizator zastrzega sobie prawo do: 

1. rejestracji fotograficznej, audiowizualnej lub/i audialnej Warsztatów                               z udziałem Uczestników z prawem umieszczenia zarejestrowanego materiału                            w zbiorach archiwalnych Bok-Mcc oraz wykorzystywania fragmentów                                w materiałach Bok-Mcc o charakterze monograficznym, kronikarskim, edukacyjnym i promocyjnym, z prawem do zwielokrotnienia, publicznego udostępniania, nadawania, reemitowania,

2. wprowadzenie filmu/fotografii do sieci multimedialnej - Internet                           i wykorzystanie w serwisach internetowych oraz mediach społecznościowych Bok-Mcc. 

4.2. Organizator jest uprawniony do bezpłatnego wykorzystywania fragmentów lub całości dokumentów filmowych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w punkcie 

4.1 niniejszej części, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w tym prawo do ich publikacji publicznej prezentacji za pośrednictwem Internetu i telewizji,                    a także do ich prezentowania na pokazach publicznych związanych                                                    z działalnością Organizatora. 

4.2. Uczestnik może zgłosić sprzeciw w sprawie umieszczenia w materiałach promocyjnych Bok-Mcc oraz w materiałach powstających w ramach Warsztatów swojego wizerunku i jego rozpowszechnianie oraz praw do artystycznego wykonania w ramach powierzonej na warsztatach roli.

 

 

 

5. Przetwarzanie danych osobowych 

5.1.Administrator Danych. Administratorem, czyli podmiotem decydującym                      o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Organizator- Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem naszego inspektora ochrony danych, e-mail:……………………….

5.2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Warsztatów na podstawie niniejszego Regulaminu (podstawa prawna: art.6ust.1lit.b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego                i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO” oraz wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa art. 6 ust.1lit.c RODO (w szczególności: przepisy podatkowe dotyczące wystawiania faktur VAT i rozliczania należności). Administrator w celach promocyjnych będzie wykorzystywał dokumentację filmową /zdjęciową wykonaną podczas Warsztatów. Wykorzystanie wizerunku wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jakim jest promocja jego własnej działalności (art.6ust.1lit.f RODO), uczestnik Warsztatów może wyrazić sprzeciw na utrwalanie i wykorzystanie jego wizerunku w tym celu. 

5.3.Obowiązek podania danych osobowych. Podanie danych osobowych                      w przypadku przeprowadzenia Warsztatów jest dobrowolne jednak jest warunkiem uczestnictwa w Warsztatach, a w przypadku realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne. 

5.4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych. W związku                           z przetwarzaniem danych w/w celu Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym podmiotom, chyba, że taka konieczność zajdzie na podstawie o obowiązujących przepisów prawa (podmiotom uprawnionym na ich podstawie takim jak organy państwowe, urzędy skarbowe, sądy, komornicy) lub będzie to konieczne do realizacji w/w celu za pomocą innych podmiotów (podwykonawców, operatorów pocztowych, dostawców oprogramowania). 

5.5. Okresy przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 5.3 powyżej, tj. przez okres 30 dni od dnia przeprowadzenia Warsztatów, a jeśli zajdzie taka konieczność przez czas: a. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, w tym obowiązków związanych z przechowywaniem danych, np. dla celów sprawozdawczości finansowej (co do zasady 5 lat od powstania zobowiązania podatkowego),                    b. realizacji przez Organizatora jej uprawnień, w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń (co do zasady 3 lata). c. zgłoszenia sprzeciwu w przypadku wykorzystywania wizerunku z dokumentacji filmowej/zdjęciowej.

5.6.Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.  

5.7. Prawa osoby, której dane dotyczą. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatorowi ,przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

5.8. Z powyższych uprawnień można skorzystać poprzez złożenie wniosku                  w sposób i na adresy wskazane na wstępie (Uzyskanie informacji                                       o przetwarzaniu danych osobowych). Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m. in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. 

5.9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych narusza przepisy obowiązującego  prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

5.10. Przekazywanie  danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych. Organizator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych                              do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych. 

 

6. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest dostępny co najmniej do zakończenia Warsztatów na stronie internetowej: https://www. https://www.bok.boleslawiec.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. Wszelkie informacje na temat Warsztatów można uzyskać kontaktując się              z Organizatorem pod adresem e-mail: teatr@bok.boleslawiec.pl

Więcej informacji na temat projektu realizowanego przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.bok.boleslawiec.pl Dodatkowe informacje dostępne pod  nr telefonu 661023130 i adresem teatr@bok.boleslawiec.pl